Το Πρόγραμμα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου (ΣΠΕΚ) εμφορείται από αρχές του Πολιτισμού και έχει ως σκοπό την άσκηση πολιτιστικής και παρεμφερούς κοινωνικής πολιτικής, παραπληρωματικά προς εκείνες του κράτους, προς όφελος ομάδων δημιουργών ή / και δημοτών και γενικά της κοινωνίας για πολιτιστική αναβάθμιση της Ελλάδας (Βορείου και λοιπής Ελλάδας), της Κύπρου, της Διασποράς.

Το Πρόγραμμα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου με ιδιωτική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, διοργανώνει Ομάδα εθελοντών συνεργατών που, από κοινού με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, έχει ως στόχο την κοινωφελή ανιδιοτελή προσφορά προς τον Πολιτισμό. Το Πρόγραμμα υλοποιείται κατά το πλείστο από τον ίδιο το Σύνδεσμο, και κατά το υπόλοιπο μέρος σε συνεργασία με άλλους φορείς, του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ομογένειας.

Αδελφοποιήσεις Φορέων με τον ΣΠΕΚ

Ο θεσμός ‘Αδελφοποίηση’ που καθιερώνει ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου εντάσσεται στο ευρύ κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο δράσεων του και επιδιώκει να ενδυναμώσει τη συνεργασία του με πολιτιστικούς φορείς και ΜΚΟ πνευματικής κατεύθυνσης σε Ελλάδας, Κύπρο, Ε.Ε. και ευρύτερα διεθνώς. Η συνεργασία είναι αμοιβαία παραγωγική, υπερβαίνει προκαταλήψεις καθορίζεται από στόχους κοινά ωφέλιμους.

Για κάθε συνομολογημένη αδελφοποίηση με ένα φορέα θα είναι κοινά αποδεκτό ότι η αδελφοποίηση, α) δεν φέρνει τα δύο μέρη σε ανταγωνισμό αλλά σε αγαστή συνεργασία, β) έχει τη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα της, ανάλογα με τους κοινούς στόχους που θέτουν τα δύο μέλη, γ) πρέπει να υπάρχει συμφωνημένο ελάχιστο Πρόγραμμα Κοινών Δράσεων με ενεργό συμμετοχή των μελών των δύο φορέων στα κοινά έργα, δ) δεν είναι πράξη επιφανειακή, αλλά αποβλέπει στην αναβάθμιση, εμβάθυνση της αμφίπλευρης σχέσης με σταθερή ουσιαστική συνεργασία των δύο, ε) με ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και με συνέργειες των δύο υλοποιείται το κοινό πρόγραμμα με ποιότητα και συνέπεια προς όφελος των μελών και φίλων των δύο και γενικά του Πολιτισμού, στ) ενεργοποιούν και οι δύο επικοινωνία έντυπη, ηλεκτρονική, διαδικτυακή και ραδιοτηλεοπτική για προώθηση και προβολή των κοινών έργων ή δράσεων, ζ) δηλούται από τους δύο δέσμευση για διαρκή αγαστή συνεργασία, με αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη.

Ευχαριστίες προς τους όλους τους Συνεργάτες – Υποστηρικτές και προς τον καθένα ξεχωριστά. Παρακάτω παρατίθενται λογότυπα ορισμένων εξ αυτών: